Games like Shiny Ski Resort

Here are some great alternatives to Shiny Ski Resort by Kairosoft :